Działka budowlana – inwestycyjna Ligota Górna

 • 990 000 zł
Ligota Górna, Polska
 • 2101D
 • Identyfikator
 • 3 - Działka
 • Typ Nieruchomości
 • 21500

Oferta

Identyfikator: 2101D
 • 2101D
 • Identyfikator
 • 3 - Działka
 • Typ Nieruchomości
 • 21500

Opis

Oferujemy Państwu nieruchomość składającą się z trzech działek, jedna z nich częściowo zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz niemieszkalnym o  łącznej pow 2,15 ha. Przedmiotowe działki z możliwością zabudowy częściowo ok. 3/4 powierzchni MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej  oraz  częściowo oznaczone jako U  –tereny usług,  zlokalizowane w wschodniej części miejscowości Ligota Górna w bliskim sąsiedztwie kluczborskiego zalewu. Kształt działek przypominający prostokąt. teren płaski nieogrodzony. Teren równy, niezalewowy bezpośrednio graniczący z drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

 

§ 16

1.     Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MNU do 30MNU, dla których obowiązuje przeznaczenie:

1)     podstawowe:

a)    zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w rozumieniu przepisów odrębnych,

b)    usługi (zlokalizowane jako wbudowane w zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz wolnostojące):

–       podstawowe,

–       terenowe urządzenia sportu i rekreacji,

–       turystyki w formie agroturystyki, pensjonatu, pokojów do wynajęcia, pola kempingowego, namiotowego, domków kempingowych, itp.,

–       na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 2MNU, 17MNU i 28MNU – dodatkowo usługi techniczne,

–       na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 23MNU – dodatkowo nieuciążliwa wytwórczość bądź produkcja z zakazem lokalizacji składowisk,

2)     uzupełniające – zieleń.

3)     dopuszcza się utrzymanie istniejących obiektów i urządzeń związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

2.     Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – zakazuje się prowadzenia produkcji zwierzęcej.

3.     Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNU, 3MNU obowiązują ograniczenia wynikające z ochrony zabytków nieruchomych, o których mowa w § 7.

4.     Na terenach 12MNU i 14MNU obowiązują ograniczenia dotyczące wykonywania obiektów budowlanych, o których mowa w §9 pkt 4.

5.     Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)   dopuszcza się zabudowę wolnostojącą,

2)   zakazuje się lokalizowania zabudowy bliźniaczej oraz szeregowej,

3)   w zakresie kształtowania dachów ustala się:

a)    dla budynków przeznaczenia podstawowego – obowiązek stosowania dachów, o których mowa w §5 pkt 8,

b)    przypadku lokalizacji budynku garażowego lub gospodarczego obowiązuje zastosowanie takiego samego kąta nachylenia dachu oraz jego pokrycia i kolorystyki jak dla budynku przeznaczenia podstawowego zlokalizowanego na tej samej działce;

4)   dopuszcza się odstępstwo od wymogów określonych w pkt 3 lit. a dla elementów budynków mieszkalnych i usługowych, takich jak wykusze, pokrycia tarasów, werandy itp.,

5)   w przypadku lokalizacji domków kempingowych obowiązują ustalenia §5 pkt 10,

6)   ustala się wysokości zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe i nie więcej niż 9 m, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7,

7)   dopuszcza się nadbudowę dachu na istniejących obiektach z dachem płaskim; wysokość zabudowy w takim przypadku nie może przekroczyć 11 m,

8)   ustala się następujące zasady lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych (gospodarczo-garażowych oraz wiat):

a)     dopuszcza się lokalizację jednego wolnostojącego obiektu w ramach jednej działki budowlanej (nie licząc garażu wbudowanego w budynek przeznaczenia podstawowego),

b)    dopuszcza się garażowanie wyłącznie samochodów osobowych i małych dostawczych oraz sprzętu rolniczego,

c)     dopuszcza się wysokość do 6 m, przy czym maksymalna wysokość kondygnacji – 2,4m,

9)   maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.45,

10) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi 0.50 powierzchni działki.

11) intensywność zabudowy:

a)    minimalna: 0,3,

b)   maksymalna: 0,6.

6.     Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)    dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg publicznych lub dróg wewnętrznych, do których przylegają tereny przeznaczenia podstawowego,

2)    wyposażenie w infrastrukturę techniczną odbywać się będzie na warunkach określonych w § 12.

7.     Ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.

 

 

§ 17

1.    Ustala się tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolami 1U do 4U, dla których obwiązuje przeznaczenie:

1)    podstawowe:

a)     usługi podstawowe,

b)    usługi sportu i rekreacji,

c)     usługi turystyki,

d)    na terenie 1U – dodatkowo usługi handlu o charakterze ponadlokalnym o powierzchni sprzedaży do 1000m2,

e)     na terenach 2U i 3U –  dodatkowo nieuciążliwa produkcja,

f)     na terenie 4U – dodatkowo usługi motoryzacyjne oraz techniczne,

2)     uzupełniające:

a)    mieszkania towarzyszące,

b)    urządzenia budowlane,

c)    zieleń.

2.    Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)    ustala się zabudowę wolnostojąca,

2)    zakazuje się zabudowy bliźniaczej i szeregowej,

3)    w przypadku lokalizacji domków kempingowych obowiązują ustalenia §5 pkt 10,

4)    wysokość zabudowy przeznaczenia podstawowego nie może przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe oraz 12 m, przy czym dla istniejących budynków (na terenie 3U – młyn) przekraczających ustaloną wysokość dopuszcza się ich rozbudowę, jednak części dobudowywane nie mogą być wyższe niż istniejące,

5)    w zakresie kształtowania dachów ustala się, obowiązek stosowania dachów, o których mowa w §5 pkt 8, przy czym dla budynków i budowli o rozpiętości konstrukcji większej niż 15m dopuszcza się spadki dachów w przedziale 15° – 50°,

6)    dopuszcza się odstępstwo od wymogów określonych w pkt 5 dla elementów budynków, takich jak wykusze, pokrycia tarasów, itp.,

7)    ustala się następujące zasady lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych (gospodarczo-garażowych oraz wiat):

a)    dopuszcza się lokalizację jednego wolnostojącego garażu w ramach jednej działki budowlanej,

b)    dopuszcza się garażowanie wyłącznie samochodów osobowych i małych dostawczych oraz sprzętu rolniczego,

c)    dopuszcza się wysokość do 6 m,

8)    maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.40,

9)    minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi 0.45 powierzchni działki,

10)  intensywność zabudowy:

a)     minimalna: 0,3

b)    maksymalna: 0,8.

3.    Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)    dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg publicznych lub dróg wewnętrznych, do których przylegają te reny przeznaczenia podstawowego,

2)    wyposażenie w infrastrukturę techniczną odbywać się będzie na warunkach określonych w § 12.

4.    Ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.

Umów się na bezpłatne spotkanie z naszym doradcą kredytowym, który bezpłatnie sprawdzi Twoją zdolność kredytową oraz przedstawi i porówna ofertę kredytów hipotecznych w 25 bankach.

Zapraszamy do naszego biura lub skontaktowania się z nami w celu oglądnięcia nieruchomości i poznania szczegółów oferty.

DORADZTWO NIERUCHOMOŚCIOWE
JACEK PODOLIŃSKI
46-200 KLUCZBORK, UL. KRÓTKA 1
TEL./FAX

Nota prawna:
Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela. Mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

 • Adres Ligota Górna, Polska
 • Miasto Ligota Górna
 • Województwo Opolskie
 • Kod Pocztowy 46-200
 • Kraj Polska

Szczegóły

Zaktualizowano na 12 stycznia, 2022 w 1:48 pm
 • Identyfikator: 2101D
 • Cena: 990 000 zł
 • Powierzchnia Nieruchomości: 21500 m²
 • Typ Nieruchomości: 3 - Działka
 • Rodzaj Oferty: Sprzedaż
 • Forma własności: Własnościowe

Informacje Kontaktowe

Zobacz Oferty
Nieruchomości Podoliński
 • Nieruchomości Podoliński

Zapytaj o tę Ofertę

Podobne Oferty

Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela. Mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

Compare listings

Porównać
Nieruchomości Podoliński
 • Nieruchomości Podoliński