Regulamin

I ZAKRES

Niniejszy regulamin określa:

– zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu www.p-nieruchomosci.pl, w którego ramach Biuro Nieruchomości Podoliński zamieszcza informacje dotyczące szeroko pojętej tematyki nieruchomości,

– zasady przesyłania informacji handlowych,

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z naszego serwisu.

II. ZASADY DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU.

1. Zobowiązania Biura nieruchomości Podoliński.

Dostęp do Zasobów serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu. Biuro nieruchomości Podoliński zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Zasobów serwisu na czas nieoznaczony.

2. Zobowiązania Użytkownika.

a) Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami.

b) Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do wszelkich materiałów i danych zawartych w Zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów i danych w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON.

1. Biuro nieruchomości Podoliński oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością, jednakże przedstawione informacje w żadnej mierze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przedstawione plany nieruchomości w ogłoszeniach i ewentualne wizualizacje mają jedynie charakter orientacyjny i poglądowy. Biuro nieruchomości Podoliński nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o jakiekolwiek informacje uzyskane w wyniku korzystania z Zasobów serwisu.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.

3. Biuro nieruchomości nie odpowiada za skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych oraz za przypadki braku dostępności Zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW ORAZ INFORMACJA HANDLOWA.

1. Na podstawie zgody Użytkownika, którego dane dotyczą, wyrażonej poprzez odznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego okna na formularzu w Serwisie www.p-nieruchomosci.pl, dane osobowe Użytkownika w postaci: imienia, adresu e-mail i nr telefonu (oraz inne dane osobowe, jeśli zostaną przez Użytkownika podane z jego inicjatywy w opisie w formularzu w postaci: nazwiska, nr księgi wieczystej, adresu) będą przetwarzane przez biuro nieruchomości Podoliński:

a) w zakresie niezbędnym do oferowania produktów i usług, w tym podmiotów współpracujących z biurem nieruchomości Podoliński w związku z wykonywanym przez biuro nieruchomości Podoliński pośrednictwem w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO,

b) w celu przesyłania informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).

2. Użytkownik poprzez zaznaczenie bądź niezaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu w serwisie www.p-nieruchomosci.pl może wyrazić zgodę lub odmówić zgody na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwołać niniejszą zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do biura nieruchomości Podoliński (info@p-nieruchomosci.pl) stosownego żądania pochodzącego od adresu e-mail, którego żądanie dotyczy.

3. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, mogą być wysyłane informacje handlowe (zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO.

4. Administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych jest:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Podoliński Jacek Doradztwo Nieruchomościowe z siedzibą w Kluczborku, ul. Księdza Popiełuszki 17, 46-203

Numer NIP: 751-11-81-101, numer REGON: 531600720.

5. Kontakt z Administratorem możliwy jest:

a) w formie pisemnej pod adresem: Podoliński Nieruchomości, ul. Księdza Popiełuszki 17, 46-203, Kluczbork

b) w formie telefonicznej pod numerem telefonu: 77 414 41 00.

c) w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail: info@p-nieruchomosci.pl.

6. Dane przechowywane będą do czasu uzyskania przez Administratora informacji o odstąpieniu przez Użytkownika od zamiaru zawarcia umowy pośrednictwa.

7. Zebrane dane przekazane mogą zostać do podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora, które współpracują z Administratorem w zawieraniu umów pośrednictwa.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które dotyczą Użytkownika, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

9. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w ust. 1 Użytkownik może w każdej chwili cofnąć, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody. Wynika to z normy artykułu 7 ust. 3 Rozporządzenia RODO. Cofnięcie zgody możliwe jest w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej kontaktując się z Administratorem.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 Rozporządzenia RODO.

11. W przypadku chęci zaprenumerowania elektronicznych i bezpłatnych newsletterów wydawanych przez serwis www.p-nieruchomosci.pl Użytkownik podaje w odpowiednim formularzu adres e-mail, który powinien spełniać przesłanki opisane niżej. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać Użytkownikowi zamówiony przez niego newsletter. Newsletter jest jedynie propozycją serwisu www.p-nieruchomosci.pl. Serwis www.p-nieruchomosci.pl oraz biuro nieruchomości Podoliński nie odpowiadają za jego funkcjonalność, poprawne działanie ani nie ponoszą odpowiedzialności, o której mowa w części IV niniejszego Regulaminu. W każdym czasie Użytkownicy, którzy zamówili newsletter mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania.

12. Podawany przez Użytkownika adres e-mail w newsletterze lub na czacie wyświetlanym w trybie offline powinien bezwzględnie być w postaci nieumożliwiającej identyfikację Użytkownika, a więc w postaci, w której nie jest możliwe bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie Użytkownika na podstawie nazwy zawartej w podanym adresie e-mail (np. e-mail nie powinien zawierać w sobie nazwiska Użytkownika).

Ostatnie wpisy

Compare listings

Porównać